Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Umelá horolezecká a bouldrová stena Čadca

1. Všeobecné

Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Je viditeľne umiestnený pri vstupe do priestoru lezeckej steny pri vstupných dverách, je k dispozícii u obsluhy steny a každý návštevník lezeckej steny je povinný pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve. Každý užívateľ lezeckej steny berie prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka obsluhou steny. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do priestoru lezeckej steny. V takomto prípade budú fotky daných osôb vylepené pri vstupe. Majiteľom sezónnych lístkov a vstupových permanentiek budú tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

2. Bezpečnosť

2.1 Bezpečnostné normy

Je potrebné uvedomiť si, že úrazy pri lezení na umelých stenách sa stávajú predovšetkým z dôvodu nesprávnej manipulácie s lezeckým materiálom a nepozornosti. Pri nedostatočnom ovládaní techniky lezenia a istenia alebo pri používaní nevhodnej výstroje hrozí smrteľné zranenie. Akékoľvek informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

V priestore lezeckej steny platí nasledovné:

2.2 Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť !!!

Na umelej stene smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.

Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je schopný plne eliminovať. Pri veľkom vyťažení centra je kľúčová vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

2.3 Nevyškolené osoby nesmú využívať lezeckú stenu!

Hory Kysúc ponúkajú kurzy techniky istenia a lezenia. Informácie získate priamo u obsluhy horolezeckej steny. Prihlasovanie do kurzov je dobrovoľné. Obsluha horolezeckej steny nie je povinná preverovať lezeckú kompetentnosť nových návštevníkov.

Pokiaľ obsluha steny usúdi, že nový návštevník, ktorý neprešiel kurzom horolezeckého klubu, nie je spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, má právo vyzvať ho, aby neistil, odporučiť mu účasť v niektorom z kurzov a zakázať mu istiť až do absolvovania takéhoto kurzu. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, má právo vykázať ho zo steny až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

2.4 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napr. premiestňovanie chytov alebo osádzanie istení.

2.5 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).

2.6 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou.

Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená? Je lezec riadne naviazaný? Spravil si istič polovičný lodný uzol správne, resp. založil si správne istítko? Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté? Sú karabíny riadne zatvorené? Atď. Zo skúseností je jasné, že začiatočníci pracujú väčšinou veľmi sústredene, no majú nesprávne priority. U skúsených lezcov sú pravdepodobnejšie rutinné nehody.

Pri automatických istiacich prostriedkoch (Gri-Gri, Tre, a iné) je potrebné byť obzvlášť pozorný: pred lezením je potrebné skontrolovať prostredníctvom krátkeho zatiahnutia za lano, či je lano správne založené a istiaci prostriedok blokuje lano v prípade pádu. Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti s jeho používaním.

2.7 Lano musí byť dynamické a minimálne 20 metrov dlhé

Príliš krátke laná sú obzvlášť nebezpečné, pretože nemajú pri spúšťaní lezca dostatočnú dĺžku.

2.8 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1m – max. 2.5 m) k nástupu cesty a zodpovedá v plnej miere za ním používané istiace prostriedky a za istenie lezca.

Istenie v sede je z bezpečnostných dôvodov zakázané.

2.9 Prvolezec musí zapnúť všetky istenia.

Kto nedolezie do posledného istenia v ceste, musí po spustení na zem okamžite stiahnuť lano. Ak cestu dolezie do konca, musí zapnúť posledné istenie.

2.10 Cvakajte iba expresy v jednej línii.

Pred nalezením do cesty si pozrite líniu expresov, ktorá k danej ceste patrí. Cvakaním expresov z vedľajších ciest zbytočne blokujete susedné línie.

2.11 V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano.

Ak sa do jedného expresu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poškodiť, čo v extrémnom prípade môže viesť až k smrteľnému úrazu.

2.12 Používanie vlastných expresov je zakázané.

Nity bez karabín sa nesmú používať. Pri prichytávaní očiek nitov môžete v prípade pádu prísť o celý prst.

2.13 Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východziemu bodu cesty.

Robenie štandov v stene je zakázané.

2.14 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané.

Pri spúšťaní lezca je istič zodpovedný za to, aby neohrozil žiadne tretie osoby.

2.15 Lano je potrebné sťahovať tak, aby prechádzalo popri stene cez istenia, ktoré zapol prvolezec.

Ten, kto sťahuje lano, je zodpovedný za to, aby neohrozil žiadne tretie osoby.

2.16 Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to, či lezie zo spodu alebo top-rope), nikto iný nesmie do takejto cesty naliezť.

Pri porušení tohto pravidla hrozí zranenie spodného lezca pri páde lezca nad ním.

2.17 Zlaňovanie je povolené iba v rámci lezeckých kurzov a to iba na určených miestach.

2.18 Sólovanie je zakázané.

(Lezenie bez lana s nohami vo výške presahujúcej 1.5m) Sólovanie neohrozuje iba samotného sólujúceho lezca, ale aj iných návštevníkov centra. Okrem toho predstavuje zlý príklad. Traverzovanie /bouldrovanie je povolené maximálne s nohami vo výške 1,5 m. V čase veľkého vyťaženia centra majú zamestnanci centra právo vyzvať návštevníka k ukončeniu traverzovania/bouldrovania, pokiaľ usúdi, že to narušuje hladkú prevádzku centra. Platí pravidlo – lezec nastupujúci do cesty má vždy prednosť pred lezcom bez lana.

2.19 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo, v extrémnom prípade, aj lámu.

Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

2.20 Počas pobytu pri/na lezeckej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.

Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov.

2.21 Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné telefóny alebo sluchátka, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.

Istič sa musí plne sústrediť na lezca.

2.22 Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zásad pre lezenie a istenie na stene.

2.23 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

3. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

3.1 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách zavesených službukonajúcou osobou.

Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú otvárať. Poškodenie lán je potrebné oznámiť službukonajúcej osobe.

Pri malom vyťažení centra je lezenie s horným lanom možné i na iných cestách pri dodržaní nasledujúcich obmedzení:

3.2 Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k poslednej karabíne.

3.3 Istič musí držať lano riadne napnuté.

Lezci, ktorí lezú s horným lanom, musia pri možnom páde brať ohľad na ostatných lezcov.

4. Pravidlá pre lezenie na bouldrovej stene

4.1  Vstup na žinenku a lezenie je povolené iba v lezečkách. Zákaz vstupu v topánkach, teniskách a zostupových lezečkách. Zákaz lezenia na boso.

4.2 Zákaz vstupu s pohármi, nápojmi v  neuzavretých nádobách, či ostrými predmetmi.

4.3 Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.

4.4 Nelezte v lezeckých sedákoch. Hrozí úraz!!!

4.5 Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.

4.6 Vyliezanie na zábradlie a zoskakovanie zo zábradlia je zakázané.

4.7 Počas lezenia si magnéziové vrecko s voľným magnéziom nechávajte po stranách steny (inak sa v prípade pádu rozpráši po priestore a znečisťuje vzduch v priestore).

5. Deti

5.1 Deti do 15 rokov sa smú na/pri lezeckej stene pohybovať iba v doprovode rodiča.

Pobyt na stene je možný iba s trvalým dozorom dospelej osoby.

5.2 Pobiehanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané.

lezecká stena je športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia a nie ihrisko.

5.3 Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.

5.4 Vstup na bouldrovku nie je povolený v topánkach (do tejto kategórie patria aj tenisky). Ak chcete so svojimi deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky alebo papučky. Výnimku môže povoliť len služba na stene po kontrole obuvi.

5.5 Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to dopadisko, čo znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna.

5.6 Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prípade budeme nútení požiadať vás o opustenie lezeckej steny.

6. Skupiny

6.1 Rezervovanie alebo uzatváranie stien, či sektorov je pre návštevníkov zakázané.

6.2 Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny.

6.3 Obsluha steny má právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvrdenie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.

7. Skúsení lezci

7.1 Pomôžte nám predchádzať úrazom!

Aj keď službukonajúca osoba sledujú dianie pri/na stene, okrem iného pravidelnými obchôdzkami, nemôžu byť prítomní všade. Vďaka vašim skúsenostiam nám môžete pomôcť včas rozpoznať problémy a tak predchádzať úrazom. Rizikovým osobám môžete sami dávať rady a pokyny alebo môžete okamžite informovať službukonajúcu osobu.

8. Materiál

8.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje.

Používaná výstroj (laná, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musí vyhovovať požiadavkám dnešnej doby (testy UIAA, atď.). Nikdy sa nesmie používať nevhodný, starý, po dobe použiteľnosti alebo inak poškodený lezecký výstroj a materiál.

Magnézium je povolené len tekuté alebo gulička.

8.2 Pokiaľ by službukonajúca osoba zistila nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroja.

8.3 Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, karabíny, atď.) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť službukonajúcej osobe.

9. Dobrovoľníci

9.1 Pri vstupe do priestoru lezeckej steny ste povinní bez vyzvania ukázať obsluhe steny permanentku, resp. zaplatiť vstupné.

Mimo doby určenej pre verejnosť dobrovoľníci neplatia žiaden dobrovoľný príspevok a môžu využívať stenu na športové účely.

9.2 Tieto pokyny dobrovoľníci musia v každom prípade dodržiavať.

9.3 Dobrovoľníci nie sú povinní, ani schopní neustále kontrolovať užívateľov steny, či používajú správnu techniku istenia.

10. Otváracie hodiny lezeckej steny

10.1 Lezecká stena je návštevníkom k dispozícii podľa aktuálne platných otváracích hodín.

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celú stenu (stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia, atď.). Takéto výnimočné prípady budú vopred oznámené.

11. Poriadok a čistota

11.1 Lezenie alebo istenie na boso je zakázané.

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je povinné v športovej hale používať prezuvky.

V záujme ochrany štruktúry steny je lezenie vo vibramách, papučiach a ponožkách zakázané. Povolené sú iba lezečky, kopačky s kompletne odrezanými štupľami a čisté tenisky.

11.2 V priestore lezeckej steny platí absolútny zákaz fajčenia.

11.3 Manipulácia s otvoreným ohňom je prísne zakázaná.

Laná smú opaľovať špeciálnym zariadením iba dobrovoľníci steny.

11.4 Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz vstupu do priestoru lezeckej steny.

11.5 Návštevníci sú povinní v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športová výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii.

11.6 Udržiavajte priestor lezeckej steny v čistote.

Čo si so sebou prinesieš to si aj ber naspäť.

12. Právomoci obsluhy steny

12.1 Pri vstupe do lezeckej haly  ste povinní bez vyzvania predložiť správcovi permanentku, resp. zaplatiť vstupné. 

12.2 Pokyny obsluhy steny musíte v každom prípade dodržiavať.

12.3 Obsluha steny nie je povinná, ani schopná neustále kontrolovať užívateľov lezeckej steny, či používajú správnu výstroj a techniku istenia. 

12.4 Správca je povinný v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športová výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii.

12.5 Správca má právo vykázať návštevníka z haly bez nároku na vrátenie vstupného v prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku lezeckej steny.

13. Zodpovednosť

Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá lezecká stena žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u službukonajúcej osoby). Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky.

Prevádzkovateľ lezeckej steny v športovej hale Čadca, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.